1. Domů
  2.  | 
  3. Služby
  4.  | Instalační práce

Instalační práce

Kvalitní okno z kvalitních komponentů je bezesporu základním kamenem celé zakázky. Ať už se jedná o novostavbu či rekonstrukci. Aby celý dojem byl perfektní je však třeba celý proces dotáhnout do konce. Neméně důležitou částí realizace je samotná instalace. Na tuto problematiku je třeba se podívat z širšího pohledu. Od systematického vzdělávání pracovníků až po kvalitní kotvící a izolační materiály. Správná instalace v souladu s technologickým postupem montáže teprve určí, zda zákazník bude spokojen a výrobek mu bude správně a funkčně sloužit dlouhá léta.

MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ

Samotná montáž se skládá z více úkonů. Důležité je, aby byly dodrženy veškeré z nich.

DOVOZ OKEN NA MÍSTO MONTÁŽE

Už samotná cesta oken k Vám domů či na stavbu vyžaduje patřičné náležitosti. Od použití správných stojanů, zajištění oken při přepravě oproti pohybu, oddělení jednotlivých na sobě položených rámů korkovými podložkami až po ohleduplnost při zacházení s materiály. Okna jsou vždy opatřena převozní fólií opatřené značkou výrobce profilů z venkovní i vnitřní pohledové strany rámu. Tato fólie na oknech plní ochranu při manipulaci, nikoliv jako ochranu před stavebním poškozením při následujících pracích. Z tohoto důvodu doporučujeme odstranit fólii bezprostředně po dokončení montáže.

KOTVENÍ

V současné době se používá několik kotevních způsobů. Důležitý je nejen materiál ale správné rozvržení a množství kotev či šroubů dle doporučení výrobce profilového systému, velikosti okna, jeho členění ale také barevného řešení a stavu zdiva. Ve většině případů jsou v případě použití turbo-šroubů okna předvrtána již ve výrobě samotné, aby bylo zamezeno případným nepřesnostem při vrtání na stavbě. Důležité je též dbát na to, aby šrouby nebyly přetaženy a nedocházelo tak k průhybům v rámu.

  • Turbo-šrouby – jsou vhodné do většiny stavebních materiálů. Výhodou je větší pevnost z důvodu kotvení skrze rám přes výztuhu. Vždy doporučujeme zacelit krytkou v barvě falce rámu. Důležité je používat vhodné turbo-šrouby certifikovaných dodavatelů. Při větší nestabilitě kotevního ostění budou použity šrouby o větší délce.
  • Kotevní plechy – jsou vhodné do většiny stavebních materiálů. Výhodou je jejich design (není vidět hlavička šroubu s krytkou. Jsou též vhodné při montáži do líce zdiva. Zde někdy při použití materiálů s vyšší křehkostí či nižší stabilitou může v případě použití turbo-šroubu dojít k poškození či vylomení kusu zdiva a nemusí být zajištěna dostatečná stabilita okenního rámu.

KONTROLA VÝROBKŮ A ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Po každé montáži a těsně před jejím předáním provedou naši pracovníci vždy vizuální prohlídku a kontrolu správné funkčnosti výrobků. Vždy musí být okna seřízena a funkční. Pokud se přeci jenom nějaká vada objeví, bude řešeno při předání díla zákazníkovi. Nezbytnou součástí je též hrubý úklid pracoviště a odvezení veškerých obalových materiálů či nepoužitých komponentů.

PŘEDÁNÍ VÝROBKŮ

Aby byl proces výměny či samotné montáže stavebních výplní dokončen, musí proběhnout protokolární předání díla. Při předání si zákazník za účasti vedoucího montážní skupiny zkontroluje všechny výplně a nechá si vysvětlit správnou funkčnost a používání výrobků či jejich komponentů. Poté bude sepsán předávací protokol, do kterého budou uvedeny všechny případné nedodělky či drobné nedostatky.

DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OKEN A JEJICH LIKVIDACE

Pokud jste si u společnosti TANOR s.r.o. objednali výměnu starých oken za nová. Prvním stavebním zásahem je bezesporu demontáž starých výplní. Ať už se jedná o okna zdvojená, kastlová či kovová, snažíme se postupovat vždy s maximální šetrností, aby nedošlo k nadměrnému poškození okolního prostředí a nebyla nadměrně poškozena venkovní fasáda. Vždy je třeba tento stav konzultovat se zákazníkem a upozornit na možná rizika. V případě požadavků na likvidaci vždy likvidujeme odpady u společností s patřičným oprávněním.

VSAZENÍ OKNA DO MONTÁŽNÍHO OTVORU A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Správná stavbení připravenost je jednou z klíčových bodů kvalitní montáže. Pokud si necháte instalovat okna od společnosti TANOR s.r.o. vždy doporučujeme provézt zaměření naším technikem, který kromě samotného měření provede též kontrolu s projektovou dokumentací. Doporučujeme provézt též kontrolu váhorysů a správných výšek překladů a to především u dveřních výplní. Okna by měla být instalována vždy do správné výšky a stavba by měla zajistit správnou výšku podezdívky. Pokud připravenost nebude v souladu s těmito požadavky, zajistit správnou a funkční montáž bývá mnohem složitější. Důležitá je správná tloušťka připojovací spáry pro správnou aplikaci I3 systému. (více viz. montážní spára). Samotné vsazení do otvoru by mělo probíhat šetrně bez poškození okenních rámů. Svislé části by měli být vždy ve svislici a vodorovné části v rovině. Jen tak bude zajištěna správná funkčnost otvíravých částí a eliminovaná nutnost seřizování výrobků.

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA

Připojovací spára je velice diskutovaným tématem. A právem. Norma ČSN 730540–2 a ČSN 74 6077 jasně říká jakým způsobem má být připojovací spára řešena. S našimi klienty tuto otázku vždy otvíráme a řádně vysvětlujeme celou problematiku. Kromě standardního použití vhodné PUR pěny spára má být utěsněna z exteriéru difúzně (paropropustně) a zevnitř parotěsně. Pouze ucelený systém z obou stran zaručí správnou funkčnost a bezproblémovou ochranu před plísněmi a degradací izolační pěny.

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

Finální instalací je zednické zapravení vzniklé spáry. Rozsah, cena a celkový dojem se odvíjí od typu původních demontovaných oken. Při zednickém zapravení je důležité nejen použití správných materiálů, ale také technologie celého procesu. U kastlových oken doporučujeme použití APU –lišt která vytvoří trvale pružný spoj. Je třeba nezapomínat, že samotné zapravení není finální úprava. Teprve konečná výmalba Vám dokončí celkový dojem. V rámci naší nabídky umíme za příplatek zajistit též venkovní zapravení, které standardní součástí nabídky není. U zapravení je vždy nezbytně nutné dopředu vyjasnit způsob a provedení. U panelových domů doporučujeme používat ploché PVC nalepovací lišty, které zabraňují praskání tenké vrstvy použité omítky.